BAŽNYČIA

user6923_pic18241_1317821029Bažnyčios istorija
Griškabūdžio klebonas 1795 m. Paluobiuose pastatė koplyčią ir į ją retkarčiais atvažiuodavo pamaldų laikyti. Iki 1856 m. pastatyta laikina bažnyčia ir į Paluobius perkeltas Žemosios Panemunes parapijos centras. Bažnyčia netrukus sugriuvo. 1908 m. pastatyti klebonijos trobesiai, pradėta rūpintis steigti parapiją, įsigyta liturginių reikmenų, rūbų, nupirkti vargonai. 1913 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius. Kunigo Vinco Vizgirdos rūpesčiu 1915–1916 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1970–1989 m. čia klebonavęs Pranas Račiūnas (16 metų kalintas) išdažė bažnyčią, suremontavo kleboniją, svirne įrengė etnografinį muziejėlį Medinė Šv. Angelų sargų bažnyčia kaime pastatyta 1915-1916 m. Ji yra liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė, su šoniniais priestatais. Šventoriuje stovi dviejų tarpsnių medinė varpinė bažnyčios aukščio (daugelio bažnyčių varpai yra bokštuose, čia gi – šalia bažnyčios). Prie bažnyčios išlikę klebonijų seni pastatai su architektūriškai vertinga klėtimi. Prie Paluobių stovi suremontuotas Nepomuko kryžius.

Bažnyčios Teritorija;

Gyvenvietės ir kaimai: Agurkiškė, Bažnytgiris, Bukta, Gailynai, Geruoliai, Karčrūdė, Laukinė Kubiliškė, Kleviniai, Kriauniškė, Lypkai, Margauskai, Meškučiai, Paluobiai, Piktšilingiai, Panoviai, Pašilupiai, Pentviršiai, Rugienai, Ragiškė, Samuolynė, Sasnava, Sabinės, Savinė, Serbentinė, Storiesiai, Šedvygai, Šilgaliai, Uzarai, Varniškė, Viktorava, Viliūšiai, Zygmantai, Zypliškė ir Žvikinė.

Paluobių Šv. Angelų Sargų parapija ribojasi su Griškabūdžio, Lukšių, Sutkų, Braziūkų ir Višakio Rūdos parapijomis.

Bažnyčios kontaktai
Paluobių Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Paluobiai, LT-71025 Šakių r.
Telefonas (345) 49772

El. p. andriusvaitknas@gmail.com

Bažnyčios parama:
Norėdami paremti Paluobių ŠV.Angelų sargų parapija savo aukas galite pervesti

Mūsų rekvizitai:

Juridinis asmuo: Paluobių šv. Angelų Sargų parapija.

Adresas: Bažnyčios g. 5, Paluobiai, Šakių raj.

Įmonės kodas:191296439
a.s. LT347044060008062611

 

Bažnyčios dvasininkai


Pranas Račiūnas

Nuo 1970 -1980
Kun. Pranas Račiūnas, MIC, rankose laiko tapybos darbą „Paluobių klebonijos klėtelė“, toje klėtelėje buvo suredaguotas pirmasis pogrindinės „Aušros“ numeris

1919-aisiais Marijampolėje, zanavykų šeimoje, gimė kunigas, politinis kalinys, visuomenininkas Pranas Račiūnas, MIC. Besimokydamas Marijampolės marijonų gimnazijos septintoje klasėje, 1936 metais įstojo į Marijonų vienuoliją. 1938-aisiais baigęs gimnaziją, lankė Marijonų vienuolijos filosofijos kursus, o 1940 metais įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą. 1943 m. gegužės 2 d. buvo įšventintas kunigu. 1944 metais baigė Teologijos fakulteto Kanonų skyrių apgynęs kanonų teisės licenciato laipsnį. Vikaru dirbo Varėnoje, 1945 metais paskirtas Panevėžio Švč. M. Marijos viešos koplyčios rektoriumi ir Panevėžio II Marijonų vienuolijos namo vyresniuoju, kartu buvo ir mokyklų kapelionas. 1947-1949 metais darbavosi Kaune, prie Šv. Gertrūdos ir studentų bažnyčių. 1949 m. birželio 4 d. sovietų valdžios suimtas, o 1950 metais Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams lagerio. Kalėjo Vorkutoje, Taišete ir Mordovijoje. Išėjęs į laisvę, 1965 metais buvo paskirtas Gerdašių parapijos klebonu, 1970 metais perkeltas į Paluobių parapiją. Čia surinko gausią etnografinės medžiagos kolekciją, parengė pagrindinio tautinio žurnalo „Aušra“ pirmąjį numerį, bendradarbiavo leidžiant „LKB kroniką“. 1980 metais perkeltas į Alytų, o 1990-aisiais, paskirtas Tabariškių parapijos klebonu, kartu rūpinosi ir LŽŪA pastoracija, Ekonomikos fakultete dėstė krikščioniškąją etiką, dalyvavo Akademijos kultūriniame gyvenime. Paluobių parapijoje surinktą etnografinę medžiagą 1992 metais perdavė LŽŪA muziejui. Kun. P.Račiūnas daug metų ėjo Lietuvos marijonų vienuolijos provincijolo pareigas. Mokėjo pagrindines Europos tautų kalbas, kurį laiką dirbo Maskvos katalikų Šv. Liudviko parapijos klebonu. Buvo vienas pogrindinės kunigų seminarijos prie Marijonų vienuolijos kūrėjų ir vadovų, parengusios 25 kunigus. Atgimimo metais buvo aktyvus Sąjūdžio tarybos narys.
Mirė kun. P.Račiūnas 1997 m. rugpjūčio 24 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

 

Kun. Vladas Jackūnas.

Nuo ….iki 1995m

 

 

 

 

 

Kun. Antanas Mickevičius

Nuo 1996m.

Kunigas gimęs 1963-04-04, Kybartuose, Vilkaviškio raj. Įšventintas į kunigus Marijampolėje 1991-04-07. Vikaru dirbo 2 metus Šakiuose, 2,6 metų Lazdijuose. 1996m. pradžioje buvo paskirtas Šakių rajono Paluobių parapijos, o vėliau Kauno rajono Braziūkų parapijos klebonu. Dar vėliau buvo paskirtas ir Šakių rajono centrinės ligoninės kapelionu.

 

 

 

Kun. Juozas Kaminskas

 

Kun. Vitas Urbonas   Nuo 2015 m. balandžio 20 d. – 2015 m. rugpjūčio 17 d

Kun. Vitas Urbonas gimė 1943 m. birželio 24 d. Kalnynų kaime, Gudelių parapijoje. Mokėsi Gudelių vidurinėje mokykloje. 1967 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1972 m. balandžio 16 d. Kaune buvo įšventintas kunigu.

Kunigas Vitas Urbonas darbavosi šiose pareigose: nuo 1972 m. birželio 9 d. – Garliavos parapijos vikaras; nuo 1974 m. birželio 18 d. – Miroslavo parapijos vikaras; nuo 1977 m. kovo 4 d. – Simno parapijos vikaras; nuo 1982 m. gegužės 28 d. – Igliaukos parapijos administratorius; nuo 1989 m. sausio 20 d. – prie kitų pareigų tampa Daukšių parapijos administratoriumi; nuo 1989 m. gegužės 26 d.– skiriamas aptarnauti Patilčių parapiją; nuo 1995 m. rugsėjo 23 d. – Igliaukos ir Patilčių parapijų klebonas; nuo 2003 m. balandžio 28 d. – Paežerėlių ir Žemosios Panemunės parapijų klebonas; nuo 2015 m. balandžio 20 d. – Paluobių ir Braziūkų parapijų klebonas; 2001 – 2003 m. studijavo VDU Socialinių mokslų fakultete ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Kunigas Vitas Urbonas buvo Dievui ir Bažnyčiai atsidavęs kunigas ėjęs savo tarnystės keliu iki paskutinės gyvenimo akimirkos.

Mirė 2015 m. rugpjūčio 17 d.

 

Kunigas Andrius Vaitkūnas

VilkaviskyjeW copy

 

Nuo 2015 m. –

 

 

 

 

 

Telefonas (345) 49772

El. p. andriusvaitknas@gmail.com

 

 

user6923_pic18255_1317821958user6923_pic18244_1317821029